Obec Hůrky
Obec Hůrky

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informační povinnost správce

Vážení občané,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak obec Hůrky zpracovává vaše osobní údaje.

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je:

Obec Hůrky
Hůrky 50
337 01 Rokycany
Zastoupená: Petrou Ivasienkovou - starostkou
Tel.: 724 185 166
E-mail: urad@hurkyurokycan.cz
ID datové schránky: pirbrf3 2.

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce Hůrky?

Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Pleše 86, 378 21 Kardašova Řečice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com.

3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich práv, které se týkají přímo vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

4. Z jakého důvodu zpracovává obec Hůrky vaše osobní údaje?

Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) nebo v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitosti v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o místních poplatcích, zákon o svobodném přístupu k informacím, občanský zákoník, správní řád a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, příp. je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím. V příp., kdy má obec uzavřenu zpracovatelskou smlouvu pro zajištění potřebné služby, předává osobní údaje i smluvnímu zpracovateli. Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám. Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, např. pro informování občanů, (kontaktní údaje jako telefon, e-mail k urychlení kontaktu s občanem v rámci vyřizování věci – např. kontaktní formulář na webových stránkách obce – e-mailová komunikace), pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (např. v oblasti územního plánu jeho pořizovateli). Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám. V rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce využívá obec na základě oprávněného zájmu obce tzv. cookies, které slouží ke správnému fungování webových stránek obce. Jedná o tzv. technicky nezbytné cookies, která pracují pouze s anonymizovanými daty. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze správcem osobních údajů (obcí) a to po dobu nezbytně nutnou. Dále zpracováváme osobní údaje zaměstnanců v rámci testování na COVID -19, a to za účelem předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí, prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy. Zpracování osobních údajů vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení. Právní základ zpracování osobních údajů a rozsah zpracovávaných osobních údajů naleznete v záznamech o činnosti – Testování na covid. Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců. Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny právními předpisy (viz záznam o činnosti zpracování), bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení. Tato lhůta se jeví jako nezbytná z důvodu nutnosti prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření správcem. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce (spisovým a skartačním řádem), příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat:

a) abychom vám sdělili, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. Žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu), ale musíte se v ní identifikovat a uvést na sebe kontakt. Pověřený pracovník má totiž povinnost zjistit vaši totožnost, proto vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obec dostavíte osobně s průkazem totožnosti. Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

b) abychom opravili vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 Nařízení GDPR).

c) v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 Nařízení GDPR).

d) dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich přehled najdete v Záznamech o činnosti zveřejněných na webových stránkách Obce Hůrky.

e) pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Nařízení GDPR), máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Souhlas odvoláte tak, že na adresu: urad@hurkyurokycan.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedeno na začátku tohoto textu, anebo osobně.

f) pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.

Dokumenty ke stažení:

Informace o pořizování fotografií a videí na obecních akcích
Dokument k DPIA - Hůrky
Informační povinnost
Záznamy o činnosti -Hůrky
Zásady ochrany osobních údajů

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
mírné sněžení 1 °C -5 °C
pátek 1. 12. sněžení 0/-2 °C
sobota 2. 12. sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-14 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie